Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZininKunst voor kunstuitleen en kunstverkoop via de galerie of via www.zininkunst.nl.

Deventer, 1 november 2013

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
–  ZininKunst of ZininKunst.nl: Galerie ZininKunst;
– Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/ of diensten van ZininKunst, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;
– Kunstaanbieder of leverancier: Een ieder die kunst voor uitleen en/ of verkoop aanbiedt bij of via ZininKunst.
– Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen- en verkoopovereenkomsten bij ZininKunst.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 In geval van koop is ZininKunst de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.2 In het geval van uitleen is ZininKunst de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.3 De overeenkomst tussen ZininKunst of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van ZininKunst heeft gekregen met de details van de bestelling. Bestellingen kunnen tevens in de galerie plaatsvinden dan is er alleen een mondelinge orderbevestiging.
2.4 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· Of het uitleen of verkoop betreft
· De prijs en/of het uitleentarief
· Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
2.5 In veel gevallen zal de betaling tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging is dan vaak en pinbon of een geschreven bon. Hierop staat in ieder geval vermeld:
· De prijs van het kunstwerk
· Het gegevens van ZininKunst waar de Cliënt zich kan wenden met vragen.
2.6 De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en ZininKunst gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en ZininKunst.
2.7 De administratie van ZininKunst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan ZininKunst verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ZininKunst verrichte leveringen. ZininKunst erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.8 Indien door de Cliënt en ZininKunst wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is ZininKunst gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de Cliënt in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.4 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft ZininKunst het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ZininKunst gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot ZininKunst te weigeren.

Artikel 4 Levering/ tarieven/ termijnen

4.1 Leveringen kunnen wereldwijd plaatsvinden, tenzij door ZininKunst anders is aangegeven. Dit volgens de volgende tariefen, tenzij anders vermeld.

–       8,50 euro voor paketten tot 10 kg.

–       15 euro voor paketten van 10 tot 30 kg.

–       0,30 euro per kilometer vanaf Deventer bij schilderijen en objecten die niet per post verstuurd kunnen worden.

4.2 De levertijd binnen Nederland bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging, tenzij per email of op de website van ZininKunst anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan ZininKunst te melden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

5.1 ZininKunst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Uitleen van kunstwerken en spaartegoed

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de bepalingen zoals vastgesteld in het huurcontract (zie bijlage 1) bij het uitlenen van kunst.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Cliënt gedurende de uitleenperiode het recht de kunstwerken te kopen met een korting ter hoogte van de betaalde spaartegoed bij de uitleenvergoeding. Het spaartegoed is 50% van de uitleenvergoeding, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Het spaartegoed kan worden ingewisseld op kunstwerken uit de collectie van ZininKunst. De kunstwerken uit de collectie van galerie Kunst en Media kunnen niet worden gehuurd en/of niet worden aangekocht met spaartegoed. Spaartegoed is nooit inwisselbaar voor contanten. Opdrachten kunnen niet worden aangekocht met spaartegoed tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Kunstwerken die niet zijn aangekocht door ZininKunst en in de galerie staan in consignatie kunnen ook niet worden aangekocht met spaartegoed, tenzij door ZininKunst anders is aangegeven. Na het beëindigen van de kunstuitleen, is het spaartegoed nog maximaal 2 geldig.
6.4 De kunstwerken worden door ZininKunst alleen uitgeleend nadat de Cliënt een overeenkomst heeft getekend met de voorwaarden voor uitleen. Zie hiervoor bijlage 1: huurcontract.
6.5 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de Cliënt te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de Cliënt contact op te nemen met ZininKunst. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd. Voor vragen omtrent de verpakking dient de Cliënt contact op te nemen met ZininKunst.
6.6 ZininKunst is gemachtigd om bij uitleen het verschuldigde bedrag automatisch te incasseren van de bankrekening van de cliënt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hiervoor tekent de cliënt een machtigingsformulier die bij het huurcontact (bijlage 1) hoort.

Artikel 7 Verkoop van kunstwerken

7.1 Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met ZininKunst te ontbinden.
7.2 Na deze 10 werkdagen is het niet mogelijk om het gekochte kunstwerk terug te brengen of te ruilen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan ZininKunst te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met ZininKunst – te sturen naar ZininKunst, Walstraat 40, 7411 GM Deventer. De Cliënt is in dit geval verantwoordelijk voor de gemaakte transportkosten.
7.4 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met ZininKunst ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal ZininKunst deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat ZininKunst het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
7.5 ZininKunst behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van ZininKunst of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. ZininKunst heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ZininKunst schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal ZininKunst de Cliënt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ZininKunst heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ZininKunst geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9 Bestellingen/ communicatie

9.1 ZininKunst is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en ZininKunst, dan wel tussen ZininKunst en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en ZininKunst.

Artikel 10 Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door ZininKunst serieus in behandeling worden genomen
10.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij ZininKunst (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden)
10.3 ZininKunst zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ZininKunst zal de Cliënt hierover telefonisch of schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
11.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van ZininKunst. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ZininKunst. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door ZininKunst over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van ZininKunst. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12 Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ZininKunst is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen ZininKunst en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Almelo.

ZininKunst
Marieke Pfeiffer-Huesmann
0645694404

KvK Deventer: 08135258
BTW-nummer: NL1627094191301
RABO: NL55 RABO 0110458397